فرا اعتمادی

 مقدمه : علم اقتصاد برای انکه بتواند رفتار افراد را یا حتی روند بازار بهتر...