شاخص آزادی اقتصادی(Index of Economic Freedom) چیست؟

همانطور که میدانید شاخص یک ابزار برای سنجش تغییر در گروهی از داده ها می باشد. شاخص اقتصادی نیز در مورد یک فعالیت اقتصادی می باشد. آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورهاست و به نقل از فون‌میزس(فیلسوف اقتصاد دان اتریشی)، آزادی اقتصادی به آن معناست که افراد بتوانند راهی را که می‌خواهند به جامعه بپیوندند انتخاب کنند. در اواخر قرن بیستم، برخی از اقتصاددانان به دنبال کمی کردن مفهوم «آزادی اقتصادی» بودند تا بتوانند از آن در مطالعات تجربی برای آزمون و نشان دادن ارتباط بین نهادها و رشد اقتصادی استفاده کنند. انگیزه اصلی این مطالعات، اصلاح شکست‌های نظریه‌های بزرگ معاصر توسعه اقتصادی برای توضیح تنوع در نرخ توسعه در کشورهای مختلف بود.

شاخص‌های آزادی اقتصادی که این اقتصاددانان ایجاد کردند، داده‌های کمی و کیفی درباره قوانین، مقررات، مالیات‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشورهای مختلف (یا نهادهای سیاسی داخلی) را در یک امتیاز ترکیبی برای هر کشور و یک رتبه‌بندی کلی در بین کشورها ترکیب می‌کند. سپس این امتیازات و رتبه‌ها را می‌توان از نظر آماری با معیارهای عملکرد اقتصادی یا سایر متغیرها توسط سایر محققان مقایسه کرد. به طور کلی، این مطالعات نشان داده است که کشورهای آزادتر از نظر اقتصادی تمایل دارند نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالاتری را تجربه کنند. ظهور و به کارگیری شاخص‌های آزادی اقتصادی در دهه‌های 1990 و 2000، در پیش‌برد توسعه اقتصادی و سیاست عمومی تأثیرگذار بوده است.

شاخص‌های زیادی در زمینه آزادی اقتصادی، تولید و منتشر می‌شوند. شاخص‌های آزادی اقتصادی که توسط «بنیاد هریتیج» (Heritage Foundation) و «مؤسسه فریزر» (Fraser Institute) به صورت جداگانه تولید و منتشر می‌شوند، از مشهورترین و کامل‌ترین شاخص‌های آزادی اقتصادی هستند. مطالعات اخیر نشان داده است آزادی اقتصادی سبب افزایش باز بودن تجاری و سایر اصلاحات بازارمحور در کشورهای درحال توسعه، اروپای شرقی و حتی اقتصادهای پیشرفته شده است.

 

درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص اصلي تعیین می‌گردد:

۱- حجم و اندازه دولت:  بزرگ بودن این شاخص نشان‌دهنده ناكارآمدي و جايگزينی تصميمات دولت بجای تصميمات فردی است، كه بر اساس اين شاخص ايران در جايگاه 62 امين كشور در جهان قرار دارد.

۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت: اين شاخص عنصر مركزی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است كه بيانگر استقلال سيستم قضايی، دادگاه های عادلانه، حمايت از حقوق مالكيت و… می باشد.  ايران بر اساس اين شاخص در رتبه 145 در جهان قرار دارد.

۳- ارزش پول: این شاخص نشان‌دهنده رشدپول، تغييرات استاندارد تورم، تورم سال‌های اخير، آزادی داشتن حساب های بانكی ارزی، مالكيت دولتی دارايی‌‌ها و… است. جايگاه ايران در جهان در اين شاخص 154 است.

۴- آزادی تجارت خارجی: اين شاخص محدوديت های تجارت (تعرفه ها، مقررات مانع تجارت، نرخ ارز در بازار سياه و…) و محدوديت بازار سرمايه را مورد سنجش قراد می دهد. ايران در آزادی تجارت بين الملل در رتبه 164 در جهان قرار دارد.

۵- قوانین: اين شاخص قوانين بازار اعتباری، قوانين نيروی كار و قوانين كسب و كار  مورد ارزيابی قرار می دهد كه ايران در جايگاه 150 در جهان قرار دارد.

در جدول زیر رتبه بندی آزادی اقتصادی کشورهای مختلف براساس گزارش موسسه هریتیج آمده است.

کشورها

شاخص آزادی اقتصادی

رتبه جهانی

دیتاهای دردسترس

Singapore

84

1

1995 – 2022

Switzerland

84

2

1996 – 2022

Ireland

82

3

1995 – 2022

Luxembourg

81

4

1996 – 2022

New Zealand

81

5

1996 – 2022

Estonia

80

6

1995 – 2022

Netherlands

80

7

1996 – 2022

Taiwan

80

8

1995 – 2022

Australia

78

9

1995 – 2022

Denmark

78

10

1996 – 2022

Finland

78

11

1996 – 2022

Sweden

78

12

1995 – 2022

Canada

77

13

1995 – 2022

Iceland

77

14

1997 – 2022

Norway

77

15

1996 – 2022

Germany

76

16

1995 – 2022

Lithuania

76

17

1996 – 2022

Latvia

75

18

1996 – 2022

South Korea

75

19

1995 – 2022

Austria

74

20

1995 – 2022

Chile

74

21

1995 – 2022

Czechia

74

22

1995 – 2022

Cyprus

73

23

1996 – 2022

UK

73

24

1995 – 2022

Georgia

72

25

1996 – 2022

Malta

72

26

1995 – 2022

USA

72

27

1995 – 2022

Barbados

71

28

1996 – 2022

Bulgaria

71

29

1995 – 2022

Mauritius

71

30

1999 – 2022

Portugal

71

31

1995 – 2022

Slovenia

71

32

1996 – 2022

Belgium

70

33

1996 – 2022

Japan

70

34

1995 – 2022

Slovakia

70

35

1995 – 2022

UA Emirates

70

36

1996 – 2022

Uruguay

70

37

1995 – 2022

Bahamas

69

38

1995 – 2022

Poland

69

39

1995 – 2022

Croatia

68

40

1996 – 2022

Israel

68

41

1995 – 2022

Malaysia

68

42

1995 – 2022

Qatar

68

43

1999 – 2022

Samoa

68

44

1996 – 2022

Spain

68

45

1995 – 2022

Albania

67

46

1995 – 2022

Cape Verde

67

47

1996 – 2022

Hungary

67

48

1995 – 2022

Jamaica

67

49

1995 – 2022

Peru

67

50

1995 – 2022

Romania

67

51

1995 – 2022

France

66

52

1995 – 2022

North Macedonia

66

53

2002 – 2022

St. Vincent & …

66

54

2009 – 2022

Armenia

65

55

1996 – 2022

Botswana

65

56

1995 – 2022

Brunei

65

57

2014 – 2022

Colombia

65

58

1995 – 2022

Costa Rica

65

59

1995 – 2022

Italy

65

60

1995 – 2022

Panama

65

61

1995 – 2022

Serbia

65

62

2002 – 2022

Indonesia

64

63

1995 – 2022

Kazakhstan

64

64

1998 – 2022

Mexico

64

65

1995 – 2022

Mongolia

64

66

1995 – 2022

Saint Lucia

64

67

2009 – 2022

Bosnia & Herz.

63

68

1998 – 2022

Domin. Rep.

63

69

1995 – 2022

Guatemala

63

70

1995 – 2022

Paraguay

63

71

1995 – 2022

Thailand

63

72

1995 – 2022

Vanuatu

63

73

2009 – 2022

Azerbaijan

62

74

1996 – 2022

Bahrain

62

75

1995 – 2022

Greece

62

76

1995 – 2022

Ivory Coast

62

77

1995 – 2022

Benin

61

78

1996 – 2022

Micronesia

61

79

2009 – 2022

Moldova

61

80

1995 – 2022

Philippines

61

81

1995 – 2022

Seychelles

61

82

2009 – 2022

Tonga

61

83

2009 – 2022

Vietnam

61

84

1995 – 2022

El Salvador

60

85

1995 – 2022

Ghana

60

86

1995 – 2022

Guyana

60

87

1995 – 2022

Honduras

60

88

1995 – 2022

Jordan

60

89

1995 – 2022

S.T.&Principe

60

90

2009 – 2022

Senegal

60

91

1996 – 2022

Tanzania

60

92

1995 – 2022

Bhutan

59

93

2009 – 2022

Kiribati

59

94

2009 – 2022

Madagascar

59

95

1995 – 2022

Morocco

59

96

1995 – 2022

Namibia

59

97

1997 – 2022

Tr.&Tobago

59

98

1996 – 2022

Burkina Faso

58

99

1996 – 2022

Gambia

58

100

1997 – 2022

Kuwait

58

101

1996 – 2022

Montenegro

58

102

2002 – 2022

Belize

57

103

1995 – 2022

Cambodia

57

104

1997 – 2022

Oman

57

105

1995 – 2022

Rwanda

57

106

1997 – 2022

Solomon Isl.

57

107

2009 – 2022

Togo

57

108

1999 – 2022

Turkey

57

109

1995 – 2022

Fiji

56

110

1995 – 2022

Gabon

56

111

1995 – 2022

Kyrgyzstan

56

112

1998 – 2022

Mali

56

113

1995 – 2022

Russia

56

114

1995 – 2022

Saudi Arabia

56

115

1996 – 2022

South Africa

56

116

1995 – 2022

Uzbekistan

56

117

1998 – 2022

Djibouti

55

118

1997 – 2022

Mauritania

55

119

1996 – 2022

Nicaragua

55

120

1995 – 2022

Niger

55

121

1996 – 2022

Papua N.G.

55

122

1996 – 2022

Dominica

54

123

2009 – 2022

Ecuador

54

124

1995 – 2022

Guinea

54

125

1995 – 2022

India

54

126

1995 – 2022

Nigeria

54

127

1995 – 2022

Tunisia

54

128

1995 – 2022

Uganda

54

129

1995 – 2022

Ukraine

54

130

1995 – 2022

Angola

53

131

1995 – 2022

Bangladesh

53

132

1995 – 2022

Belarus

53

133

1995 – 2022

Brazil

53

134

1995 – 2022

Cameroon

53

135

1995 – 2022

Kenya

53

136

1995 – 2022

Malawi

53

137

1995 – 2022

Sri Lanka

53

138

1995 – 2022

Sierra Leone

52

139

1995 – 2022

Mozambique

51

140

1995 – 2022

Swaziland

51

141

1995 – 2022

Argentina

50

142

1995 – 2022

Burma

50

143

1996 – 2022

Chad

50

144

1997 – 2022

Comoros

50

145

2009 – 2022

Ethiopia

50

146

1995 – 2022

Haiti

50

147

1995 – 2022

Nepal

50

148

1996 – 2022

Tajikistan

50

149

1998 – 2022

Egypt

49

150

1995 – 2022

Laos

49

151

1996 – 2022

Pakistan

49

152

1995 – 2022

R. of Congo

49

153

1996 – 2022

Zambia

49

154

1995 – 2022

China

48

155

1995 – 2022

DR Congo

48

156

1995 – 2022

Lesotho

48

157

1996 – 2022

Liberia

48

158

2009 – 2022

Suriname

48

159

1996 – 2022

Eq. Guinea

47

160

1999 – 2022

Lebanon

47

161

1996 – 2022

Maldives

47

162

2009 – 2022

Algeria

46

163

1995 – 2022

C.A. Republic

46

164

2002 – 2022

G.-Bissau

46

165

1999 – 2022

Turkmenistan

46

166

1998 – 2022

Bolivia

43

167

1995 – 2022

Iran

42

168

1996 – 2022

Eritrea

40

169

2009 – 2022

Burundi

39

170

1997 – 2022

Zimbabwe

33

171

1995 – 2022

Sudan

32

172

1995 – 2022

Cuba

30

173

1995 – 2022

Venezuela

25

174

1995 – 2022

North Korea

3

175

1995 – 2022

نتایج مطالعات نشان داده است که هر چه امتیاز مربوط به شاخص آزادی اقتصادی بیشتر باشد، درآمد سرانه کشورها نیز بیشتر است و برعکس. کشورهایی که دارای اقتصاد آزادتری هستند، میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتری نیز داشته اند.

وضعیت ایران از لحاظ ازادی اقتصادی

بر اساس آخرين گزارش موسسه هریتیج، در سال 2022 ايران در بين 175 كشور جهان در رتبه 168 قرار دارد و همچنان امتیاز این شاخص در حال پایین آمدن می باشد.

 

جمع بندی

بدترین امتیاز جهانی در زمینه آزادی اقتصادی مربوط به کشور کره شمالی است که تحریم‌های اقتصادی این کشور را شدیداً منزوی کرده است و تقریباً هیچ نوع مراودات تجاری با دنیای خارج ندارد. در مجموع شاخص آزادی اقتصادی یکی از چند معیار بسیار مهم برای مقایسه رژیم‌های مختلف اقتصادی است. اگرچه بنیاد هریتیج پرکاربردترین شاخص آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند، اما چندین مؤسسه وجود دارند که نسخه‌های خود از آزادی اقتصادی خود را منتشر می‌کنند. هر یک از این موسسات به دنبال تعیین کمیت عناصری مانند مقررات، مالیات، مداخله دولت و کنترل قیمت هستند که نشان‌دهنده محدودیت‌هایی در زمینه فعالیت‌های تجارت آزاد و بازار است.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید